REALICE A BÚSQUEDA

Pode realizar a búsqueda por palabras ou mediante os enlaces do menú principal. A propura pode realizarse tanto en galego como en francés.

Resumen

Se o refrán pode considerarse como un acto da linguaxe que reflicte as crenzas populares e a realidade social, é preciso promover a súa conservación dentro da lingua. Para apoiar esa expansión no intercambio de idiomas, débese soster a produción de estudos de paremioloxía comparada. Esta pequena contribución ao dicionario fraseolóxico galego-francés pretende pois servir de axuda aos usuarios galegofalantes na produción de textos orais e escritos en lingua francesa, ao tempo que tamén permite a descodificación de textos galegos por parte do usuarios francófonos. E dada a necesidade de limitarnos a un ámbito restrinxido, centramos a análise nos refráns existentes arredor da figura da muller, e máis concretamente naqueles que amosan, ou dos que se pode extraer, unha visión positiva dela. Deste xeito, rescatámolos do esquecemento e favorecemos o seu uso en prol do noso patrimonio lingüístico e cultural, fronte a aqueles, máis coñecidos, que manifestan unha imaxe negativa da muller e que, aínda tendo que conservarse por ser expresións da linguas, representan crenzas negativas para a sociedade.

Palabras clave: refrán(s) – galego – francés – paremioloxía – lexicografía – muller(es) – feminismo

Résumé

Si le proverbe peut être considéré comme un acte de langage qui reflète les croyances populaires et la réalité sociale, il est nécessaire de promouvoir sa perdurance au sein de la langue. Pour soutenir cet essor dans les échanges de langues, il s’avère nécessaire d’appuyer les études de paremiologie comparée. La modeste contribution que nous faisons ici au dictionnaire phraséologique galicien-français vise ainsi à assister le public galicien dans la production de textes oraux et écrits en français, ainsi que le public francophone dans la décodification de textes galiciens. Mais compte tenu de la nécessité de restreindre notre champs de travail, nous nous sommes bornés aux proverves versant sur la femme et, notamment, à ceux qui en donnent une vision positive, ou desquels il en ressort un aspect bienfaisant. Ainsi, nous les sauvons de l’oubli et favorisons leur emploi au coeur de notre patrimoine linguistique et culturel, aux dépens de ceux, plus habituels, qui offrent une image négative de la femme et contribuent à soutenir des croyances néfastes pour la société, mais qui, étant des expressions de la langue, doivent tout de même être conservés.

Mots-clés: proverbe(s) – galicien – français – parémiologie – lexicographie – femme(s) – féminisme